Disclaimer

Ondanks dat AutomatischBeleggen.nl de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie, kan AutomatischBeleggen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

AutomatischBeleggen.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws) artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van AutomatischBeleggen.nl. AutomatischBeleggen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze website, waaronder koersen, rentetarieven en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. AutomatischBeleggen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

AutomatischBeleggen.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Copyright AutomatischBeleggen.nl
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via AutomatischBeleggen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.